11-1-11

ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Σύμφωνα με στοιχεία μια έρευνας που άρχισε το 1992, φαίνεται ότι η συχνή εκσπερμάτωση συνδέεται με την μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης καρκίνου του προστάτη.
Η έρευνα αυτή, στην οποία μετείχαν 30.000 άντρες από τις ΗΠΑ ηλικίας από 46 έως 81 ετών, έλαβε υπόψη της πληροφορίες για διάφορες όψεις του τρόπου ζωής των μετεχόντων, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας εκσπερμάτωσης.

Οι μετέχοντες όφειλαν να συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο κάθε δυο έτη, και όφειλαν να αναφέρουν τον μηνιαίο αριθμό εκσπερματώσεων κατά την δεύτερη και τέταρτη δεκαετία της ζωής τους, καθώς και το έτος που προηγήθηκε της μελέτης.

Το πρώτο εύρημα ήταν πως η συχνή εκσπερμάτωση δεν συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη, και το δεύτερο ότι οι άντρες που εμφάνιζαν το υψηλότερο ποσοστό εκσπερμάτωσης (21 ή περισσότερο ανά μήνα κατά την δεύτερη δεκαετία της ζωής τους) κινδύνευαν ακόμα λιγότερο. (JAMA, 2004. 291: 1578-86)