Η μουριά ανήκει στο γένος Morus της οικογένειας Moracae (Μορεωδών). Read More